h

Nieuws van de afdeling

16 oktober 2005

SP-kritiek leidt tot betere opzet Winkelcentrum Woensel voor fietsers

Het College heeft op 10 oktober aan de Raadscommissie Ruimtelijke Pijler bericht, dat de opzet van het Winkelcentrum Woensel voor fietsers wordt verbeterd.

Lees verder
10 oktober 2005

Masterplan Bloemenbuurt Zuid

Het standpunt dat Bernard Gerard heeft ingenomen in de Commissie Ruimtelijke Pijler op woensdag 5 oktober 2005 over het Masterplan Bloemenbuurt-Zuid: principiële keuze voor terugdringen autoverkeer en hoogste prioriteit voor volkshuisvesting.

Lees verder
19 september 2005

SP- motie over sporttarieven

Voor de raadsvergadering van 29 augustus had B. Gerard een motie ingediend waarin om 1 jaar uitstel van de verhoging van de sporttarieven gevraagd werd. De argumenten van Gerard betroffen o.a. de late aankondiging van de verhoging waardoor sportverenigingen deze niet konden opnemen in hun begroting, alsmede het belang van de breedtesport voor de volksgezondheid.
Helaas besloot de gemeenteraad toch akkoord te gaan met de verhoging, al kreeg de motie steun van VVD, PvdA en OAE.
Toch ziet Gerard het allemaal niet louter negatief: de andere partijen waren ook niet gelukkig met de verhoging en het enige dat de motie van een meerderheid afhield waren de convenantafspraken over de bezuinigingen.
B. Gerard wijst er op dat in het verleden door de SP veel succesjes behaald zijn om de breedtesport te ontzien: kleine slagjes gewonnen, een klein slagje verloren. De strijd zal voortgaan

Lees verder
13 september 2005

Vragen van raadslid B.Gerard (SP) aan het college van B&W

Een huurder van een corporatiewoning belde mij over de leges, die de gemeente vraagt voor het verlenen van een kapvergunning. Hij vroeg mij hoe het kon dat deze leges van 2004 op 2005 vervijfvoudigd zijn.
Navraag bij de griffie leert dat de bewering waar is.
Een vergunning om een of meerdere boom/bomen te mogen kappen in de tuin van een eigenaar-bewoner kostte in 2004 euro 10,50 en in 2005 euro 64.
Een vergunning om één boom te mogen kappen in situaties, niet aan te merken als eigenaar – bewoner, kostte in 2004 euro 31,50 en in 2005 euro 159. De leges nemen toe met het aantal bomen. Deze kenschets beschrijft de situatie van een corporatie, die vergunning aanvraagt om een boom te mogen kappen in de tuin van een van zijn huurders.

Lees verder
13 september 2005

College lijdt grote nederlaag inzake systeem functiewaardering en inschaling Eindhovense gemeenteambtenaren. SP vraagt commissiebehandeling

De gemeente eindhoven heeft ca 2200 ambtenaren in dienst. Die zijn allemaal ingedeeld in een systeem van functieomschrijving en loonschalen. Dat systeem is al een hele tijd niet meer structureel ge-updated. Bovendien is er in 2000 een grote reorganisatie geweest (de gogo), waarbij veel functies veranderd zijn en veel mensen op een andere plaats gezet zijn. Dat is toen voorlopig opgelost.

Lees verder
13 september 2005

Vragen van raadslid B.Gerard (SP) over de toekomst van de integrale wijkvernieuwing (IWV) in relatie tot de voorjaarsnota 2006-2009

Bij de behandeling van de voorjaarsnota (vjn) 2006-2009 heeft de socialistische partij een passage uit de vjn naar voren gehaald (blz 23), waarin de financiële problematiek van de iwv aan de orde gesteld wordt. De sp vond en vindt, ook na de beantwoording van het college, deze passage uiterst onduidelijk en misleidend. Een poging van de sp om, na de falende beantwoording door het college, alsnog duidelijkheid af te dwingen via een motie (de roemruchte ”lange motie”) mislukte omdat de motie, behalve door de sp zelf, alleen door de pvda gesteund werd. Daardoor blijven er grote vraagtekens bestaan over de inzet van een bedrag van minstens 14 miljoen euro - voorwaar geen kattenpis, en over de ermee gepaard gaande politiek essentiële investeringen in iwv-gebieden. Bovendien voert het college hiermee welbewust belangrijke raadsbesluiten uit het verleden niet uit, loopt daardoor juridische risico’s, en kent het zichzelf bevoegdheden van de raad toe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier