h
21 december 2015

Woonvisie vastgesteld door gemeenteraad: SP maakt zich hard voor sociale huursector

Eindhoven kan weer jaren vooruit. De Eindhovense Woonvisie is op 15 december door de gemeenteraad vastgesteld. Dit houdt in dat Eindhoven nu een nieuwe koers heeft waarop we de komende 15 jaar kunnen varen. Deze visie is de basis voor de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en de komende bouw- en duurzaamheidsopgaven. Als SP hebben we ons hard gemaakt voor de sociale huursector. Het is bekend dat wachtlijsten bij de woningcorporaties oplopen en dat je door middel van loting vrijwel niet aan de beurt komt. (‘kansrijk huren’ heet dat dan). We pleitten voor een stop op de verkoop van de twee goedkoopste klassen sociale huurwoningen.

Lees verder
21 december 2015

Gemeenteraad Eindhoven besluit Brainport Industries Campus te laten ontwikkelen nabij Eindhoven Airport

Aan het einde van dit jaar worden er vele grote dossiers besproken en besloten in de gemeenteraad. Zo ook die van het Brainport Industries Campus (BIC). De raad heeft besloten om dit campus te laten ontwikkelen in het gebied Landelijk Strijp, nabij Eindhoven Airport. De campus moet een enorme impuls geven aan de hightech maakindustrie, wat moet zorgen voor het aantrekken van bedrijven naar deze regio, het aantrekken van meer werkgelegenheid én het realiseren van evolutie in de technologie die de mensheid kan dienen.

Lees verder
21 december 2015

SP wethouder Jannie Visscher verdient dikke pluim voor plan (ver)bouw Eindhovense scholen

Foto: onbekend

Het voorstel van SP wethouder Jannie Visscher waarme de huisvesting van Eindhovense scholen voor de komende 20 jaar geregeld wordt, werd vanuit de raadszaal met applaus ontvangen. De gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel voor het Integrale Huisvestingsplan van SP-wethouder Jannie Visscher. In dit plan beschrijft Visscher hoe de bouw en verbouw van de Eindhovense scholen in het voortgezet en primair onderwijs de komende 20 jaar aangepakt kan worden. Er is hard aan gewerkt om dit voorstel aan de raad voor te kunnen leggen. Alle partijen zijn Wethouder Visscher daar zeer erkentelijk voor. Visscher oogstte luid applaus vanuit de raad.

Lees verder
19 december 2015

Eindhoven experimenteert met versoepelde regels voor bijstand

Foto: loesje / www.loesje.nl

De gemeenteraad van Eindhoven besloot begin december om te kiezen voor een vriendelijkere benadering van bijstandsgerechtigden. Na jaren van strenger beleid rondom het afgeven van bijstand en vastleggen in de Participatiewet van de plicht om een tegenprestatie te leveren voor het ontvangen van een bijstand, besloten enkele gemeenten in Nederland, waaronder de gemeenteraad van Eindhoven om deze trend om te buigen naar een vriendelijkere.

Lees verder
7 december 2015

Burgerparticipatie met het nieuwe programma waarschijnlijk beter geborgd

Foto: Sociocratisch Centrum / jradvies.com

De Eindhovense gemeenteraad heeft het Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie vastgesteld. Dit is een vervolg op de Koers Burgerparticipatie, waarin staat beschreven hoe de gemeente in de stad met inwoners samenwerkt aan initiatieven. Hierin staat hoe samenspraak- en inspraakprocessen georganiseerd wordt, bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging. De SP heeft het idee dat het programma heel goed kan werken en gaat dit goed in de gaten houden. De nieuwe insteek geeft meer zeggenschap van bewoners van de stad óver de stad en over de eigen leefomgeving. Daarnaast creëer je als gemeente draagvlak voor de te nemen besluiten. Een ‘win-win situatie’, zogezegd.

Lees verder
4 november 2015

Samenvatting begroting 2016 volgens SP

Foto: SP

Op dinsdag 3 november werd in de Eindhovense gemeenteraad de begroting voor de jaren 2016 en verder besproken. De begroting is sluitend, en dat is heel belangrijk voor de SP. Daarbij is het gelijkertijd jammer dat we nog geen zicht op de werkelijke cijfers over 2016 hebben. Het is lastig om nu keuzes te maken als we nog niet precies weten wat het kost en opbrengt. Vandaar dat we mee gaan met het idee om begin volgend jaar een tussenbegroting op te laten stellen, nadat er meer inzicht is in de kosten van de zorg, IHP, en sport. De twee snelheden zoals we die in het coalitie akkoord hebben benoemd, komen ook terug in deze begroting. Denk aan de focus die er is op Eindhoven als grote speler op het gebied van techniek, design en kennis aan de ene kant, maar ook de focus van Eindhoven op het tegengaan van armoede aan de andere kant. Daar zijn we als SP trots op.

Lees verder
4 november 2015

Motie SP: 'Maak haast met ombudsman' omarmd door wethouder

De SP heeft in het coalitieakkoord afgesproken, dat er een ombudsman voor zorg en welzijn zou komen. De SP pleit al langer voor een ombudsman in het sociaal domein. Deze ombudsman is hard nodig. Dat bleek ook weer uit het onderzoeksrapport 'Menselijke maat in de zorg?' dat de SP op 13 oktober presenteerde. Dit rapport stond in het teken van de gevolgen van de decentralisatie in de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen bang zijn om hun klachten over zorg te uiten. De ombudsman kan klachten van mensen onafhankelijk behandelen en beoordelen, en de gemeente advies geven over het beleid in de zorg en welzijn.

Lees verder
2 november 2015

Staatssecretaris Mansveld neemt nog even slecht besluit voor omwonenden Eindhoven Airport

Het moet zo ongeveer haar laatste politieke besluit geweest zijn, voor het Fyra-monster een eind maakte aan haar politieke carrière. Voor die tijd nam (nu ex)staatssecretaris Mansveld nog even een besluit over Eindhoven Airport. 'Eindhoven Airport moet blijven groeien', aldus Mansveld. Het is een slecht besluit, dat vooral de belangen van de luchtvaart en niet de belangen van de omwonenden dient.

Lees verder
26 oktober 2015

'Rampenbestrijding op industrieterreinen middels Parkmanagement'

Foto: SP

Eindhoven kent veel bedrijfslocaties. Een aantal daarvan geeft ruimte aan zware bedrijvigheid, zoals De Kade, De Hurk-Croy en GDC Noord. Zowel De Kade als De Hurk-Croy worden omringd door woonwijken. Een milieuramp, een brand, een catastrofe met menselijke slachtoffers of met grote financiële gevolgen ligt altijd op de loer.

Lees verder
14 oktober 2015

Motie tegen TTIP aangenomen door Eindhovense gemeenteraad

SP Eindhoven heeft heeft een motie ingediend in de Eindhovense gemeenteraad om Eindhoven TTIP-Vrij te houden. Afgelopen zaterdag er waren veel anti-TTIP demonstraties in de verschillende Europese steden. Bij ons in het land in Amsterdam waren duizenden mensen op straat actie aan het voeren tegen de handelsverdrag TTIP. Vertegenwoordigers op alle beleidsniveaus, MKB, maatschappelijke organisaties en de burgers zijn van deelname aan het debat over TTIP uitgesloten. 

Lees verder

Pagina's