h
15 augustus 2020

De oppositiepartijen eisen spoeddebat over rapport rijksinspecties.

Foto: JMHNK
De fracties van SP, M. A. Schreurs, D66, 50PLUS, ChristenUnie, Lijst Pim Fortuyn, DENK, H.A.G. de Leeuw en OuderenAppél Eindhoven ontvangt dienen het verzoek in voor het houden van een interpellatiedebat tijdens een in te lassen raadsvergadering op 1 september 2020.
 
 
De partijen wensen een interpellatiedebat te houden over de volgende kwestie:
“Ontoereikende zorg en ondersteuning voor mensen in Eindhoven en het achterhouden van relevante informatie voor de gemeenteraad”. De aanleiding is het onderzoeksrapport van de samenwerkende rijksinspecties ( de inspecties) binnen het Toezicht Sociaal Domein naar “Het lokale netwerk na Veilig Thuis”. Uit het rapport blijkt onder meer dat er lange wachttijden bestaan voor hulpverlening waardoor mensen verstoken zijn van noodzakelijke zorg. Deze wachttijden vloeien volgens het rapport hoofdzakelijk voort uit de moeizame bereikbaarheid van de frontoffice van WIJ Eindhoven, lange wachttijden bij het Servicebureau en door de budgetplafonds. Dit betekent in onze ogen dat mensen in Eindhoven niet op het juiste moment de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Temeer daar het in al deze gevallen gaat om mensen in huishoudens waarbinnen de veiligheid korte of langere tijd ernstig onder druk kwam te staan in relatie tot (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
 
Grote moeite hebben de partijen met het feit dat in de raad op 30 juni en 7 juli intensief is gedebatteerd over de situatie in het Sociale Domein terwijl de raad niet op de hoogte was van de informatie uit het inspectierapport. De informatie uit het inspectierapport blijkt zeer relevant voor de toen gevoerde discussie. Tijdens het debat speelde de zorg van diverse fracties dat mensen in Eindhoven niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben een grote rol. Het college pareerde de hierover geuite zorgen, maar liet na de Raad te informeren over het bestaan van het inspectierapport. De inhoud van het inspectierapport en de conclusies beamen namelijk de zorgen van de partijen. 
 
 
Voorafgaande aan het debat ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw concept-plan voor de inspecties dat u, conform afspraak, voor 1 augustus hebt ingediend? 
Tijdens het interpellatiedebat willen wij in ieder geval de volgende vragen aan de orde stellen:
 
1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het besluit van de inspecties om ook in Eindhoven onderzoek te doen?
 
2. Waarom hebt u vier maanden gewacht met het informeren van de raad over de inhoud van dit belangrijke rapport? 
 
3. Waarom hebt u met geen woord gerept over het bestaan van dit rapport tijdens de behandeling van de jaarrekening  en de kaderbrief? Immers, dit was juist hét moment waarop centraal stond of de drempels voor toegang tot zorg niet te hoog waren. En dus bij uitstek hét moment om alle relevantie informatie met de raad te delen. 
 
4. Heeft het college bewust besloten om de raad pas te informeren na de behandeling van de jaarrekening en de kaderbrief?
 
5. In hoeverre vindt het college dat het college de gemeenteraad, gezien de controlerende taak van de gemeenteraad, voldoende serieus neemt?
 
6. Kunt u aangeven op welke wijze u denkt de noodzakelijke verbeteringen door te voeren? Kunt U ook aangeven wanneer deze worden uitgevoerd? En wanneer dit gereed zal zijn? 
 
7. a. Wat vindt u van het oordeel van de gezamenlijke inspecties dat u mensen in Eindhoven niet of niet tijdig de nodige hulp hebt geboden?                                          b. Hoe verhoudt zich het oordeel van de rijksinspecties tot uw eigen oordeel over de uitvoering in de jaarrekening?   
c. Wat betekenen deze noodzakelijke verbeteringen voor de conceptbegroting van 2021? 
 
8. Sinds 2010 is een belangrijk uitgangspunt van het beleid van de gemeente Eindhoven “1 gezin, 1 plan en 1 regisseur”. Hoe kan het dan zo zijn dat in maart 2020 op de werkvloer de uitgangspunten van dit beleid onvoldoende bekend is bij degenen die het moeten uitvoeren? 
 
9. Is er ruimte voor betere analyses en verbeteracties bij het opstellen van de conceptbegroting 2021? 
 
10. Zijn de uitkomsten van het inspectierapport aanleiding voor u om de financiële uitgangspunten bij te stellen in de conceptbegroting 2021?     
 
11. a. Waarom vindt structurele evaluatie op instelling- en netwerkniveau niet plaats?  b. Hoe ziet u uw eigen verantwoordelijkheid hierin? 
c. Gaat de structurele evaluatie op instelling- en netwerkniveau verwerkt worden in de conceptbegroting 2021?
 
12. Wat is de stand van zaken geweest op 30-6-2019,  31-12-2019 en 30-6-2020 met betrekking tot de werkvoorraad/wachtlijst van het servicebureau?  Dit uitgesplitst in de betreffende 2e lijns zorgproducten van de Jeugdwet en de WMO? 
 
13. Wat is de stand van zaken geweest op 30-6-2019, 31-6-2019 en 30-6-2020 met betrekking tot de “budgetplafonds” van tweedelijns zorgproducten (gespecialiseerde hulp) WMO, Jeugdwet.
 
14. Hoe vaak, in 2019, heeft het servicebureau voor de zorg-vragende inwoner, in verband met het bereiken van een zorgplafond moeten zoeken naar een andere zorgaanbieder omdat het budgetplafond bij de eerste zorgaanbieder bereikt was? Indien dit van toepassing was kunt u dit dan uitsplitsten naar producten uit de WMO en Jeugdwet? 
 
15. Hoe vaak is er in 2019 tot de datums 30-6-2019 en 31-12 2019, gebruik gemaakt van het noodpotje? Zo ja, kunt u aangeven voor welke zorgproducten en dit uitsplitsen naar producten WMO en Jeugdwet? 
 
16. Kunt u aangeven wat er is ondernomen om de bereikbaarheid van individuele generalisten te verbeteren?  
 
17. Hoe ziet of constateert u dat er verbeteringen rondom communicatie onderling in het netwerk van hulpverleners plaatsvindt? 
 
18. Kunt u aangeven wat de overwegingen en redenen zijn dat er geen warme overdracht plaatsvindt? 
 
19. In de rapportage lezen wij het volgende:  “De samenwerking met de GGZ wordt gemist, gestopt vanwege bezuinigingsmaatregelen.  Er is een wachtlijst voor ouderen met dementie. (inzet ZTB’er)”. Bent u met ons van mening dat wachtlijsten voor ouderen met dementie onwenselijk zijn? En zo ja, kunt u aangeven wat het college eraan gaat doen om de wachtlijsten te verminderen? 
 
 
Murat Memis 
Fractievoorzitter SP Eindhoven

https://www.ed.nl/eindhoven/ook-het-geduld-van-de-eindhovense-raad-met-renate-richters-kan-opraken~abf11300  

Lees verder
9 juli 2020

Moet de winst naar de zakkenvuller of naar de vakkenvuller?

Foto: SP

De SP afdeling Eindhoven vraagt bezoekers van de Albert Heijn XL in Woensel waar zij vinden dat de gemaakte winst naartoe moet gaan. Ahold, het moederbedrijf van AH en bol.com, maakte tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis 48% meer winst dan dat jaar ervoor.

Lees verder
8 juli 2020

Actie 0% is genoeg Nuenen

Op donderdag 16 juli hebben een vijftal SP'ers uit Nuenen overleg met de woningstichting Helpt Elkander. 

Lees verder
2 juli 2020

Update over Meldpunt Zorg.

Foto: Sylvie van Dijk

Het Meldpunt Zorg hadden we in 2019 ingesteld om te zien wat de effecten waren van de bezuinigingen in de zorg. De wethouder zei immers; ‘iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft’ maar ze vond het niet nodig dat ook te monitoren. Wij hadden twijfels of het allemaal wel zo goed zou gaan.

Lees verder
22 juni 2020

0% Is genoeg actie op 22-6-2020

Foto: Stef

Op 22 Juni 2020 heeft SP-Eindhoven actie gevoerd tegen de aankomende huurverhoging. In een tijd waarin de onkosten alsmaar blijven stijgen en steeds meer mensen in armoede moeten leven, heeft onze regering in al haar onnozelheid wederom besloten dat in Nederland de gierigheid regeert. De SP pikt dit niet langer. Om deze reden hebben we vandaag bij diverse Eindhovense woningbouw verenigingen letterlijk de vuile was buiten gehangen, bestaande uit schrijnende verhalen van mensen die iedere maand van dag tot dag moeten leven en aan het eind van hun geld op chronische basis een stuk maand over houden.

Lees verder

SP steunt oproep: Maak van het klimaat de rode draad

Door de Coronacrisis staan we aan de vooravond van een economische crisis. Echter, de klimaatcrisis mag juist nu niet worden vergeten. Nu hebben we juist de kans om de economie en de maatschappij opnieuw in te richten en deze klimaatbestendig te maken.
 
Lees verder
21 juni 2020

Eindhoven sluit zich aan bij de “Coalition of the Willing”

Foto: SP

In de gemeenteraad van 16 juni heeft de fractie van de SP samen met andere partijen een voorstel (zgn vrije motie) ingediend, om zich actief aan te sluiten bij de “Coalition of the Willing” Dit is een oproep  om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen op te vangen in Nederland en Eindhoven aan te bieden als opvangplek. Het voorstel werd gesteund door de fracties van  SP, Scheurs, D66, GL, PvdA, CU, OAE en DENK. 

Lees verder
9 juni 2020

Stop de huurverhoging – ook hier in Eindhoven!

Foto: SP

Overal in Nederland betalen huurders steeds meer voor het dak boven hun hoofd. Overal in Nederland betalen huurders via de verhuurderheffing nog steeds mee voor laatste crisis, die crisis die de rijken nog rijker en de armen nog armer heeft gemaakt. Dat gebeurt ook hier in Eindhoven.

Lees verder
6 juni 2020

Samen tegen discriminatie in Eindhoven

Foto: SP
De verhoudingen in de wereld en in ons land staan op scherp. De onzekerheid bij de mensen nemen toe. Tegenstellingen tussen mensen van verschillende komaf nemen ook toe en veel mensen in ons land maken zich zorgen over de steeds scherper wordende tegenstellingen. 
Lees verder
22 mei 2020

SP steunt motie Gebruik geld Bravoflex voor verbetering bestaand openbaar vervoer.

Foto: SP

Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep die zonder vaste route rijdt van halte naar halte. Er is dus géén dienstregeling. Je bestelt Bravoflex via een app, website of door even te bellen. Je reserveert een zitplaats in een voertuig en bepaalt zelf wanneer je bij welke halte wordt opgehaald en naar welke halte je reist.

Lees verder

Pagina's