h

Een strenger deurbeleid……en vervolgens??

17 maart 2024

Een strenger deurbeleid……en vervolgens??

Foto: SP

Wij, als SP, zijn niet per definitie tegen een deurbeleid (het weigeren van bepaalde mensen bij de inloop voor dakloze mensen) als het gaat om dakloze arbeidsmigranten en dus ook niet tegen een strenger deurbeleid. Waar wij wel moeite mee hebben, of wat wij niet kunnen en willen accepteren is het feit dat er geen oplossingen komen voor de echte problemen. De keuze om mensen, ook al noem je ze:” niet rechthebbende “ op te jagen in de hoop dat ze dan terug gaan naar het land van herkomst zien wij dan ook niet als oplossing.

We halen deze mensen zelf naar hier en de SP vindt dan ook dat je op een verantwoordelijke manier met deze mensen om dient te gaan. In navolging van Emile Roemer en zijn team van aanjagers (Zie rapport: “Geen tweederangs burgers) is de SP van mening dat er gerichte oplossingen voor het probleem met de dakloze arbeidsmigranten kunnen en moeten komen. Deels is dit een opdracht voor de landelijke politiek, maar in de gemeente Eindhoven kunnen we zeker ook de nodige stappen zetten. Zo kunnen we hier beginnen met het beter registreren van dakloze arbeidsmigranten waardoor we veel meer zicht op hen en op de problematiek gaan krijgen. Ook kunnen we stappen ondernemen tegen huisjesmelkers en tegen de eigenaren van malafide uitzendbureaus. Als we er voor gaan zorgen dat deze eigenaren geen enorme winsten meer kunnen maken over de ruggen van vele arbeiders die ze uitbuiten, dan maken we naar onze mening werkelijke stappen de goede richting op. Als we er gezamenlijk voor zorgen dat in huizen en appartementen, maar ook kamers die bedoeld zijn voor een of twee personen, geen zes mensen of meer worden gestopt die zich dan vervolgens blauw betalen aan huur, ook dan zetten we een stap richting gedegen oplossingen. Verder kunnen we deze groep dakloze mensen beter opvangen en bescherming bieden dan ze op straat te laten rondzwerven met alle ellende van dien. We experimenteren hier al met een kleine groep mee, breidt dit verder uit. Onze oproep is dus, hou op met het verplaatsen van de problemen en neem de nodige stappen die er echt toe gaan doen. De SP heeft hier meermaals en nog recentelijk raadsvragen over gesteld, maar vindt het nu tijd voor actie!

Deze raadsvragen zijn onlangs gesteld door Marc König:

  1. Is het college het met de SP eens dat een strenger deurbeleid bij de  opvang aan de Visserstraat het probleem geen duurzame oplossing voor deze mensen is en het probleem heeft verplaatst naar andere plekken in de stad? Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, is het college dan bereid om voor duurzame oplossingen te gaan voor deze groep niet-rechthebbenden en zo niet alleen de overlast in Eindhoven te verminderen, maar ook in een menswaardige behandeling van deze mensen te voorzien? Te denken valt aan bijvoorbeeld ( tijdelijke ) opvang en bescherming voor deze groep mogelijk maken en/of uit te breiden, aanpak van huisjesmelkers, maar ook malafide uitzendbureaus, door bijvoorbeeld certificering, vooruitlopend op landelijk beleid, etc.? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om op korte termijn iets aan de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren, zodat we meer zicht hebben op deze mensen en waar ze verblijven? Zo niet, waarom niet?

De raadsvragen die de SP gesteld heeft zijn ook te vinden in de bijlage

U bent hier