h

De SP stelt raadsvragen over incassobeleid Woningcorporatie Trudo

26 augustus 2015

De SP stelt raadsvragen over incassobeleid Woningcorporatie Trudo

De SP is ter ore gekomen dat Trudo een eigenaardig incassobeleid er op na houdt. De woningcorporatie hanteert een inflatiehuurverhoging van 1%, mits de huurder Trudo machtigt om over te gaan tot het automatisch laten incasseren van de huurprijs. Als de huurder, om wat voor reden dan ook, Trudo hiertoe niet machtigt dan volgt er een verhoging van 2,5%. Een boete dus van 1,5%. De SP komt dan natuurlijk in beweging.

Als de huurder Trudo hiertoe heeft gemachtigd en de huurder wil nadien, om welke reden dan ook, het bedrag laten storneren bij de bank, dan verrekent Trudo alsnog de boete van 1,5%. Trudo noemt deze boete een 'inefficiëntie-opslag'. Dit huurprijsbeleid heeft voor huurders zeer uiteenlopende nare gevolgen.

In het artikel van het Eindhovens Dagblad van 15 juli geeft Trudo aan dit te doen om de bedrijfskosten te reduceren. 'Trudo kiest hiervoor, omdat anders de huren omhoog moeten', zo staat er geschreven. Er is veel te zeggen over de notakosten die Trudo hiermee probeert te drukken, maar het feit blijft dat dit niet in verhouding is met het boetebedrag die ertegenover staat en de maatschappelijke ongemakken die de huurders door dit beleid moeten ervaren. Dergelijke kosten behoren immers tot de algemene bedrijfskosten. Verscheidene uitspraken van een rechter in soortgelijke consumentenzaken kunnen we als volgt samenvatten: 'Het is onredelijk bezwarend om consumenten op straffe van een kostenopslag te dwingen tot het afgeven van een machtiging tot automatische afschrijving'. (Kantonrechter, te Haarlem)

Huurders hebben bepaalde rechten en plichten. Zo is het een wettelijk recht van de huurder om (een gedeelte van) de huur in te houden wanneer de verhuurder bijvoorbeeld ernstig nalatig is in het onderhoud van de woning of als de verhuurder niet kan overleggen waar de servicekosten op gebaseerd zijn. (Artikel 6:52 of 6:262 van het Burgerlijk Wetboek). Dit pressiemiddel van de huurder wordt door dit opgelegde incassobeleid ontnomen.

Als een huurder de huur laat storneren bij de bank dan gaat Trudo over tot het verhogingspercentage van 2,5%. Wettelijk gezien mag Trudo maar eens per jaar de huur verhogen. Een stornering kan door een klant van een bank worden verricht. Afhankelijk van de bank kan het tot wel 56 dagen duren voordat het geld teruggestort is.

Huurders, die de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, worden wel eens bijgestaan door vrienden, familie of anderen. Zodoende kan de huurder in het gehuurde blijven wonen en ontstaat er geen conflict met de verhuurder. Het beleid van Trudo maakt het niet meer mogelijk voor anderen dan de huurder zelf, al dan niet tijdelijk, de huurpenningen te betalen.

Voor vele huurders is het van groot belang om het eigen geld goed te kunnen beheren, al dan niet met hulp van anderen, zoals Schuldhulpverlening.

Als een woningcorporatie op een dergelijke wijze beschikking heeft over het inkomen van een huurder, wat volgt hierna nog meer? Er zijn diverse scenario’s denkbaar: (semi-) overheidsinstellingen, corporaties en/of particuliere partijen zullen ook geneigd zijn om mensen de zeggenschap over de eigen portemonnee in te perken. Een stop op het verliezen van de grip op het private geld is genoodzaakt. Wat de SP betreft begint het hier.

Een huurder van Trudo, actief als voorzitter bewonerscommissie Jeroen Boschlaan 4-130, heeft dit gegeven aangekaart bij zowel de Klantenraad als bij het bestuur van Trudo zelf. Trudo lijkt vooralsnog hierin niet te bewegen. De Klantenraad heeft, met uitzondering van de betreffende huurder, ingestemd met dit beleid.

Daarnaast is deze huurder ook een traject gestart bij de Huurcommissie om te bezien in hoeverre Trudo toegestaan is om dergelijk beleid uit te voeren. Woordvoerder Wonen voor de SP in de Tweede Kamer Sadet Karabulut heeft eerder Kamervragen gesteld over Woningcorporatie Trudo aan minister Blok. Deze VVD-minister legt in antwoord op de vragen veel te eenvoudig het balletje bij de verhuurder neer, omdat volgens hem de wet niet wordt overtreden.

Natuurlijk verdient dit gegeven lokaal de aandacht. Daarom heeft SP Eindhoven schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De SP is van mening dat dit beleid niet alleen mensonwaardig is, maar is tevens van mening dat de bescherming van huurders ondermijnt. Huurders die de broek nog maar net kunnen ophouden zouden door deze maatregel getroffen kunnen worden, wanneer men niet tijdig kan terugvallen op hulp van buitenaf.

Huurders van Trudo die hierdoor in de problemen raken, of het niet eens zijn met het gevoerde beleid, kunnen contact opnemen met SP Eindhoven. Via eindhoven@sp.nl

De volgende vragen zijn gesteld, om het College te bewegen het opgelegde incassobeleid terug te draaien:

 1. Vindt het College het terecht dat huurders moeten opdraaien voor het drukken van de bedrijfskosten? Hoe staat dit in verhouding tot het feit dat Trudo onlangs een financieel directeur heeft aangesteld (1)?
 2. Hoe zijn volgens het College de processen doorlopen, in samenwerking met het Klantenplatform Trudo (Voorheen 'Huurdersraad', later mogelijk 'Belangenhoudersraad'), rondom de totstandkoming van dit besluit? Graag een toelichting.
 3. Trudo geeft aan dat ze een inflatievolgend huurbeleid hanteert. Hoe verhoud zich dat tot het gevoerde incassobeleid? Wat is het standpunt van het College omtrent het tussentijds wijzigen van gemaakte afspraken, betreft de huurprijs?
 4. Is het College er net als de SP mee eens dat de bestaande huurdersrechten moeten worden nageleefd en dat Trudo hiermee de huurdersbescherming ondermijnt? 
 5. A. Hoe denkt het College dat Trudo met dit gegeven zal omgaan?
  B. Heeft Trudo per 1 juli een verhoging laten ingaan en komt ze vervolgens binnen twaalf maanden met een nieuwe verhoging?
  C. Komt de boete van 1,5% bovenop het reeds verhoogde bedrag, of wordt het een totaal van 2,5% verhoging op de oude huurprijs van voor 1 juli?
  D. Hoe staat het College hier tegenover en tegenover het feit dat Trudo mogelijk de huur meerdere keren per 12 maanden verhoogd?
 6. A. Wat vindt het College van het feit dat de huurders van Trudo hierdoor sterk minder grip hebben op de eigen portemonnee?
  B. Denkt ze dat dit incassobeleid ertoe zal leiden dat huurders, die de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, nu sneller in de financiële problemen komen?
  C. Vindt het College het net als de SP mensonwaardig om op deze manier de beschikking van mensen over de eigen financiën te ontnemen?
 7. A. Wat vindt het College ervan dat er geen andere betaalmogelijkheden meer zijn bij Trudo, dan deze automatische incasso?
  B. Is het College het net als de SP ermee eens dat elk wettig betaalmiddel een middel is om te voldoen aan de maandelijkse huurprijs?
  C. Denkt het College dat er huurders zullen zijn die door het incassobeleid van Trudo onnodig in conflict geraken over het niet tijdig betalen van de huurprijs, terwijl dit voorkomen kon worden door de betaling door kennissen/vrienden van de familie? Graag een toelichting op uw antwoord.
 8. Wat gaat het College eraan doen om Trudo te bewegen het opgelegde incassobeleid terug te draaien, zodat alle bovenstaande nare gevolgen teniet worden gedaan?

Reactie toevoegen

U bent hier