h

Nog even geen veilig Floraplein

20 oktober 2011

Nog even geen veilig Floraplein

Maandag 17 oktober was er overleg tussen wethouder Helms, enkele ambtenaren, het SeniorenOverleg Stratum, de Fietsersbond en de SP. Tijdens dit overleg werden de resultaten van het onderzoek over de verkeersafwikkeling op het Floraplein besproken.

Dit onderzoek is door de gemeente Eindhoven uitgevoerd en zij heeft in kaart gebracht wat de effecten op de verkeersafwikkeling zouden zijn, als er maatregelen worden genomen om de huidige situatie veiliger te maken.

Uitleg over de verschillende aanpassingenUitleg over de verschillende aanpassingen

De gemeente erkent dat er op het Floraplein een onveilige verkeerssituatie is, maar noemt deze vooral subjectief omdat er maar weinig gevallen van aanrijdingen met letselschade bekend zijn. De onveiligheid zit vooral in de dubbele rijstroken die fietsers en voetgangers aan de noord- en zuidkant over moeten steken, in auto’s die niet altijd richting aangeven als zij de rotonde verlaten en te hard rijden. Bovendien zijn de openingen, de hiaten, tussen het verkeer om over te steken te klein.

De gemeente heeft de volgende mogelijke aanpassingen aan het Floraplein onderzocht:

Aanbrengen middengeleiders
Door het aanbrengen van middengeleiders (vluchtheuvels) kunnen fietsers en voetgangers per rijstrook oversteken. De oversteek wordt hierdoor overzichtelijker en de doorstroming van het autoverkeer wordt hierdoor niet gehinderd. De geschatte kosten voor deze aanpassing zijn €500.000.

Aanbrengen verkeerslichten hele rotonde
Door het aanbrengen van verkeerslichten verbetert de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers aanzienlijk. Hiervoor moet wel een extra rijbaan voor links afslaand autoverkeer aangelegd worden, zodat drukke autorijrichtingen gelijktijdig groen kunnen krijgen. De geschatte kosten voor deze aanpassing zijn €750.000.

Aanbrengen verkeerslichten noord- en zuidkant
Aan de noord- en zuidkant komen verkeerslichten voor de fiets- en voetgangersoversteekplaats en voor het op- en afrijdende autoverkeer. Het nadeel van dit systeem is dat de wachttijden voor fietsers en voetgangers langer worden. De geschatte kosten voor deze aanpassing zijn €200.000.

Fietsers voorrang geven
Fietsers en voetgangers hebben voorrang op de rotonde. Deze aanpassing kan alleen maar samen met verkeersremmende maatregelen, zoals drempels. Ook is de gemeente bang voor een verslechtering van de verkeersveiligheid. Door de complexe situatie op het Floraplein verwacht men dat de fietsers en voetgangers over het hoofd worden gezien. De geschatte kosten voor deze aanpassing zijn €300.000.

Enkele strook voor afrijdend autoverkeer
Dit model is al eerder als optie voorgedragen door de Fietsersbond. De afrijdende stroken aan de noord- en zuidzijde krijgen een enkele baan. Dit betekent dat het autoverkeer dat de rotonde oprijdt over een baan rijdt. Dit model heeft volgens de gemeente als nadeel, dat er een verslechtering van de doorstroming van het autoverkeer optreedt en er maar een kleine verbetering in de oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers komt, omdat de auto's in een constante stroom de rotonde verlaten. De geschatte kosten voor deze aanpassing zijn €50.000.

Na enige discussie was iedereen het erover eens dat het aanbrengen van middengeleiders de beste oplossing is. Maar de wethouder wil daar op dit moment geen geld voor vrijmaken. De gemeente moet bezuinigen en op het Floraplein gebeuren te weinig aanrijdingen, waardoor het voor de gemeente geen predicaat “blackspot” krijgt. Voor de aanwezigen was dit een zeer teleurstellende mededeling.

De SP wil nu tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad een motie indienen om het aanpassen van het Floraplein in het Meerjaren Investering Plan (MIP) op te nemen. Dit wil alleen maar zeggen, dat het bij een volgende begroting of bij vrijkomende gelden van andere projecten het Floraplein in beeld is.

Verder overweegt de SP om jaarlijks structureel meer geld voor verkeersveiligheid bij de gemeente op de begroting te krijgen. Dan maar wat minder geld voor design en innovatie.

Ernest Maas
Raadslid SP Eindhoven

U bent hier