h

Bericht uit de raad:

15 juni 2018

Bericht uit de raad:

MENSEN MET EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET HOUDEN EEN DEEL VRIJ TE BESTEDEN
 
Op 12 juni was er raadsvergadering in Eindhoven. Op de agenda stond onder meer het nieuwe tarievenbeleid voor de houders van een persoonsgebonden zorgbudget (pgb). Het college van burgemeester en wethouders was van plan om het zogenaamde “verantwoordingsvrije budget” helemaal af te schaffen. Dat vond de SP geen goed idee. Daarom hebben fractievoorzitter Murat Memis en commissielid Sylvie van Dijk hiertegen bezwaar gemaakt en heeft de SP, samen met D66, een wijzigingsvoorstel (amendement)  ingediend. Het voorstel houdt in dat iedere pgb-houder in Eindhoven jaarlijks een bedrag van 250 euro kan besteden zonder hierover verantwoording af te moeten leggen.
De SP vindt dit belangrijk omdat het hebben van een pgb een administratieve taak met de bijbehorende kosten met zich meebrengt. Van dit budget kan ook het lidmaatschap van de belangenorganisatie “Per Saldo” worden betaald alsmede cursussen speciaal voor pgb-houders. Een ruime meerderheid in de raad steunde het amendement waardoor de pgb-houders kunnen blijven rekenen op een verantwoordingsvrij budget.
 
Als enige partij in de raad heeft de SP tegen het voorstel voor nieuw pgb-tarievenbeleid gestemd. De SP is het er wel mee eens dat de tarieven voor pgb’s worden gekoppeld aan de tarieven voor zorg in natura. Maar het voorstel maakt niet helder hoe de nieuwe tarieven gaan uitpakken voor de mensen met een pgb; het is onduidelijk wie er beter en wie er slechter van wordt. Tenslotte vindt de SP het een gemiste kans dat de pgb-ambassadeurs nauwelijks betrokken zijn bij de voorbereiding van het voorstel. Dat moet de  volgende keer beter!
 
Er kwamen nog veel meer onderwerpen aan de orde in de raadsvergadering. Hieronder beschrijven we er nog twee.
 
PARAPLUBESTEMMINGSPLAN: STAP IN DE GOEDE RICHTING TEGEN WOONOVERLAST
De gemeenteraad stemde ook in met een zogenaamd “paraplubestemmingsplan”. Op het gebied van kamerverhuur en woningsplitsing is er momenteel een lappendeken aan verschillende regels in onze stad en het ontbreekt aan een goed instrumentarium om overlast tegen te gaan. Met het paraplubestemmingsplan kan hier een einde aan worden gemaakt: voor de hele stad gaan dezelfde regels gelden voor onder andere woningsplitsing. In september komt het college van B&W met nadere spelregels. De SP is hier heel blij mee: op deze manier kan de ellende die woningsplitsing soms met zich meebrengt een halt worden toegeroepen. Woningsplitsing gaat immers vaak gepaard met lelijke praktijken van zogenaamde “huisjesmelkers” en leidt soms helaas tot grote overlast voor de buren. Wordt vervolgd in het najaar.
 
RAAD VERZET ZICH TEGEN DISCRIMINATIE
Naar aanleiding van een motie van de fractie van DENK besloot de raad na de zomer een bijeenkomst te organiseren over discriminatie in Eindhoven. De gehele raad wil discriminatie uitbannen. Denk riep, nav een verontrustend onderzoek door de Groene Amsterdammer, het college op om onderzoek te doen naar discriminatie op de woningmarkt. Andere fracties, waaronder de SP, zeiden het  belangrijk te vinden om ook breder te kijken naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en het uitgaansleven. Afgesproken is dat na de zomer uitgebreider zal worden stilgestaan bij het thema discriminatie. Wethouder Torunoglu zei dat hij bij de Eindhovense wonincorporaties gelukkig nooit enige tekenen vann discriminatie heeft gezien. Hij zal het onderzoek dat momenteel door RADAR wordt gedaan zodra dit klaar is naar de raad sturen.
 
Wie geinteresseerd is in meer: de gehele raadsvergadering is te bekijken op de website https://eindhoven.raadsinformatie.nl
 
Jannie Visscher, raadslid SP Eindhoven.

U bent hier