h

Een kabinet of een regelrechte ramp?

21 september 2013

Een kabinet of een regelrechte ramp?

Vrijwel alle dagbladen hebben in hun Prinsjesdag pagina’s de begroting voor 2014 en beleidsvoornemens voor de jaren erna van het kabinet Rutte II uitvoerig weergegeven en soms becommentarieerd. De effecten van dit overeengekomen beleid zijn desastreus.

Vooral econoom Bas Jacobs maakt in NRC/Handelsblad gehakt van het voorgenomen beleid. Het bekende Eindhovens Dagblad had een prima hoofdredactioneel commentaar, waarover later meer.

Vooral het commentaar van Jacobs moet breder worden verspreid, vandaar deze bijdrage.

Onder de pakkende titel ‘Nederland verarmt en de staatsschuld verdwijnt zo niet’ stelt Jacobs onder meer:

  • de beroerde economische prestaties zijn mede het gevolg van macro economisch mismanagement,
  • als zowel de private (burgers) als de publieke (overheid) sector vrijwel stoppen met besteden en gaan sparen, resulteren slechts een lager inkomen, hogere werkloosheid, meer faillissementen en grotere
    bankproblemen,
  • het lukt dan niet de schuld af te bouwen!

Jacobs stelt dat de overheid een jaarlijks terugkerende bron van economische onrust is geworden met volstrekt visieloze en onsamenhangende sprokkelpakketten om binnen de tekortgrens van 3 procent te blijven. De regering volhardt in symptoombestrijding: tekortreductie. Dat verdiept juist de recessie.

Kortom, Jacobs verwerpt als gezaghebbend econoom het gevoerde beleid en pleit voor investeringen financieel ruimte maken, waardoor kort gezegd de bestedingen stijgen, de werkgelegenheid weer groeit en we op een wat later tijdstip de gewenste 3% tekort bereiken. Kort gezegd, een beleid waarin de SP zich direct kan vinden schat ik in.

Het ED heeft het op dinsdag 17 september jl. over ‘fantasieloos boekhouden’. En ’valse beeldvorming’. De krant stelt verder dat het kabinet doof is voor de kritiek van economen, die net als Jacobs pleiten voor het stimuleren van de economie. De VVD ziet een lichtpuntje en stelt ‘dat we langzaam de goede kant opgaan’. Zo langzaam, dat bijna niemand het in de gaten heeft.

Daarnaast en dat voeg ik als oud-wethouder graag toe: de allerzwaksten (chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en sommige groepen ouderen) worden op een onbehoorlijke manier in de kou gezet. En dan laat Rutte de nieuwe koning nota bene praten over de ‘particpatiesamenleving’. Terwijl het perspectief voor de allerzwaksten wordt verkwanseld (letterlijk!).

Ze kunnen geen kant meer op en dan wordt plotseling het begrip ‘participatie’ ten tonele gevoerd. Je moet maar durven. Rutte en zijn club hebben wat mij betreft geen enkel idee wat echte participatie (meedoen!) betekent, laat staan dat men ernaar handelt. De tweedeling in de samenleving is door dit kabinet weer levensgroot op de kaart gezet. En de PvdA moet zich de ogen uit het hoofd schamen dat men hierin meegaat.

In het Eindhovens Dagblad verdedigt Frans Slangen, voorzitter KBO Brabant, de positie van de ouderen die door voortdurende ‘stapeling’ van bezuinigingen en lastenverzwaringen ook het kind van de rekening dreigen te worden. Dit kabinet en met name PvdA-bewindslieden beweren voortdurend dat ouderen in algemene zin rijk zijn.

Dat 40% een vermogen heeft van enkele tonnen. Dat die opvatting grotendeels gaat over de ‘jonge’ ouderen wordt er niet bij verteld. Dat het vrijwel alleen gaat om zorgvuldig afgeloste hypotheken op eigen woningen ook niet. Dat die woningen nu niet kunnen worden verkocht,
wordt ook niet verteld. Dat in belangrijke mate geen seniorenwoningen als passende huisvesting beschikbaar zijn, wordt verzwegen.

Kortom, het zijn doelredeneringen om generaties tegen elkaar op te stoken. Daarop baseert men vervolgens lastenverzwaringen en kortingen die ouderen 5 tot 10% terug zetten. 55-plussers zonder baan soms wel 30% als men terugvalt naar de bijstand. Zij komen nooit meer aan de bak, terwijl we met z’n allen horen dat er langer gewerkt moet worden (tot 67 jaar). Welke werkgever zit te wachten op herintreders in die leeftijdscategorie?

Doelredeneringen dus om alleen maar te halen en de grote vermogens te ontzien. Het aantal miljonairs blijft stijgen! Ouderen kunnen nauwelijks van zich afbijten, kunnen niet staken.

Maar zij nemen revanche op een andere manier. De ‘herverdeling’ van geld door dit kabinet leidt er straks toe dat ouderen massaal hun abonnementen op dag- en weekbladen gaan opzeggen. Dat zij giften niet meer zien zitten. Dat bij het verdwijnen van de algemene kortingsheffing het laatste beetje compensatie voor hun enorme vrijwilligerswerk wordt weggepikt.

Kortom dit kabinet besteelt mensen die aan de onderkant zitten niet alleen, het verkleint sterk het perspectief van en voor organisaties als het Aids-fonds, Het Kanker-fonds, Greenpeace, Amnesty en vele andere
organisaties.

Doordat goedwillende mensen – zeker ouderen - niet meer in staat zijn een gift te doen. Zij worden leeggeplukt, op een schaal die we tot voor kort onmogelijk hielden.

En wat doet Samson: hij huilt krokodillentranen bij Pauw en Witteman over de Joint Strike Fighter. U weet wel dat vliegtuig dat nog steeds niet op eigen kracht doet wat het moet doen. De PvdA heeft bedenkingen, omdat de Rekenkamer wat heeft bedacht over de kwaliteit.

De Jonge Socialisten maken het nog erger: ‘je koopt toch ook wel eens een nieuwe auto’. Daarmee rechtvaardigen dat die straaljagers wel mogen worden gekocht is vloeken in de kerk van het socialisme. Sterker nog het heeft met wezenlijk socialisme (gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit) niets meer te maken! De JS lijkt dan ook steeds meer op de JOVD. Samson zal daar op de PvdA-partijraad geen last van hebben.

Vic Kerkhoff
Oud PvdA-wethouder Best, nu SP-lid

U bent hier