h

Dagmar maakt kennis met het thema Veiligheid

1 juni 2018

Dagmar maakt kennis met het thema Veiligheid

De gemeente Eindhoven organiseert introductieavonden met verschillende thema’s voor nieuwe raads- en commissieleden. Vandaag was ik (Dagmar Mous) aanwezig bij de introductieavond met het thema Veiligheid. Tijdens deze avond werd uiteengezet dat Veiligheid een domein dat vanuit verschillende instanties wordt gestuurd. Onze minister van Justitie en Veiligheid wordt door het Parlement aan het werk gezet. Het OM geeft op haar plaats weer leiding aan de Politie voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het OM is dus een van de opdrachtgevers van de Politie. De tweede opdrachtgever is de burgemeester. De burgemeester heeft de leiding over onze stad en dus ook over de openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt op zijn plaats gevoed door het Beleidskader Veiligheid (vastgelegd januari 2018) en de prioriteiten die daarin zijn vastgesteld. Het Beleidskader Veiligheid is vastgesteld door de gemeenteraad en geeft daarmee een soort van werkopdracht aan de burgemeester. Wat op deze avond vooral ter sprake kwam is dat politiecapaciteit helaas niet onbeperkt is. Er blijft altijd meer aanbod dan dat er weggewerkt kan worden. Dit houdt in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Die keuzes zijn niet altijd makkelijk en de mensen die daarvan iets mogen vinden zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Echter dit feit accepteren is geen optie; we zullen moeten blijven lobbyen bij de centrale overheid voor meer capaciteit.

De gemeente Eindhoven krijgt niet dezelfde capaciteit toebedeeld zoals bijvoorbeeld de gemeenten Rotterdam of Amsterdam terwijl de hoogte van criminaliteit niet onder doet in vergelijking met deze steden. Volgens de spreker zijn er 120 indicatoren die bepalen hoeveel capaciteit een stad toebedeeld krijgt. Volgens de spreker is dit een oneerlijk verdeelmodel omdat zoals gezegd onze regio te maken heeft met vergelijkebare hoeveelheid criminaliteit als in bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam echter de mankracht in Eindhoven is aanzienlijk minder dan in die steden. Dit neemt niet weg dat als Eindhoven dezelfde capaciteit zou krijgen als bijvoorbeeld Rotterdam, er dan alsnog capaciteit te weinig zou zijn. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de politie wordt geconfronteerd met steeds meer nieuwe gebieden die aandacht verdienen; vreemdelingenstroom, terrorisme en Cibercrime zijn een greep uit die ‘nieuwe’ gebieden. Dit zijn gebieden die op het eerste ogenblik niet bijdragen bij het subjectieve veiligheidsgevoel echter ze zijn niet minder belangrijk.

In het Beleidskader Veiligheid heeft de gemeenteraad vijf algemene doelen en zes veiligheidsprioriteiten voor de periode 2018 - 2021 vastgesteld in het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 – 2021.

Er kan alleen sprake zijn van een leefbare stad, als deze ook veilig is. Onze stad moet veilig zijn voor iedereen. In een vogelvlucht heb ik een overzicht gekregen over de actualiteiten op het gebied van Veiligheid. Maar al te goed besef ik me dat wij als gemeenteraad invloed hebben op het beschikbaar stellen van middelen voor de gemeente Eindhoven op het gebied van Veiligheid. In steeds meer wijken zijn groepen actief in een buurtpreventie team. Het is goed dat deze betrokken inwoners op deze manier hun wijk willen helpen maar een goedlopend buurtpreventieteam mag onder geen beding een vervanging van de wijkagent zijn. Daarnaast valt de brandweer ook onder Veiligheid. In de afgelopen jaren heeft de brandweer de nodige bezuinigingen te verwerken gekregen. Deze bezuinigingen zijn een helaas feit, maar verdere bezuinigingen zijn niet verantwoord. Uitholling van de brandweerzorg dreigt, en ook zijn er enkele situaties geweest waarbij de bezuinigingen rechtstreeks effect hadden op mensenlevens zoals de bezuiniging op het duikteam. Wij realiseren ons goed dat een duikteam duur is en dat een bezuiniging moeilijk terug te draaien is. Daarom zien wij als een van de oplossingen voor dit probleem dat schoolzwemmen weer ingevoerd wordt, waardoor het duikteam voor een groot deel overbodig kan worden.

De SP verzet zich tegen het aanwakkeren van emoties rond gevoelens van onveiligheid. Het verziekt onze samenleving en de saamhorigheid als bevolkingsgroepen als potentiële criminelen afgeschilderd worden. Delicten worden gepleegd door individuen en niet door bevolkingsgroepen.

Er bestaan aanzienlijk verschillen tussen wijken waardoor een wijkgerichte aanpak nodig is. Door in de wijken samen te werken met organisaties als de politie, stadstoezicht, Wij Eindhoven, woningcorporaties en vele anderen moet de gemeente beter in staat zijn om zicht op de problemen in de wijken te krijgen en met preventieve maatregelen te komen. Momenteel zit de gemeente Eindhoven in een transitiejaar waarin wordt bekeken welke methodiek het meest effectief is. Er zijn inmiddels drie pilots gestart in de stadsdelen Gestel, Woensel-zuid en Centrum. Vanaf 2019 kan vervolgens, op basis van de ervaringen en leerpunten uit deze pilot, gekozen worden welke methode in de toekomst door de gemeente Eindhoven gebruikt zal worden. Doel van alle drie de pilots is de uitvoeringskracht (integraal bezien) in de wijk te vergroten.

Al met al een goede eerste kennismaking met het thema Veiligheid en veel stof tot nadenken.

Dagmar Mous
Commissielid

U bent hier