h

Bijdrage SP voor Jaarrekening 2016

12 juli 2017

Bijdrage SP voor Jaarrekening 2016

Foto: SP

Op dinsdag 11 juli gaf fractievoorzitter Murat Memis een terugblik op de afgelopen jaren zoals de SP dit ervaart. Hieronder de terugblik.

"Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit", dat zijn de grondbeginselen van de SP. Vanuit deze idealen doen we ons werk door de straat op te gaan, tijdens het spreekuur van de Hulpdienst en als fractie binnen de gemeenteraad van Eindhoven. Over gelijkwaardigheid en solidariteit zeggen we in ons coalitieakkoord:

"We accepteren geen tweedeling in Eindhoven. Wij staan voor een inclusieve samenleving".

Dit betekent voor de SP, zuinig zijn op alle goede dingen die Eindhoven te bieden heeft. En dat is gelukkig heel veel. Eindhoven is van oudsher een sociale stad waar mensen van zeer verschillende komaf prettig samenleven. Eindhoven is een gastvrije stad. In Eindhoven is ook een jarenlange traditie van ondernemers en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en zich bekommeren om mensen die het minder goed getroffen hebben. Een goed voorbeeld is het initiatief "Samen voor Eindhoven" met o.a. het "Maatschappelijk ondernemen diner".

In 2016 hebben we onze gastvrijheid, in het bijzonder aan de mensen die het verschrikkelijke oorlogsgeweld gevlucht zijn, getoond, en we hebben hen van opvang voorzien in de Orangerie in Woensel. Ik wil de buurtbewoners van Orangerie bedanken voor hun inzet en steun. Zonder hun was het ons niet gelukt.

JEUGD
Om tweedeling tegen te gaan moet je jong beginnen. Daarom is de SP verheugd over het feit dat het afgelopen jaar meer jonge kinderen zijn bereikt met onze voor- en vroegschoolse educatie. Hierdoor komen kinderen beter toegerust op school en ontmoeten ze kinderen van een andere komaf.

SPORT
Sport kan als geen ander de tweedeling tegen gaan. Het samen bewegen in clubverband, teamverband of samen in openbare gebieden schept als geen ander sociale verbanden die van onmisbaar belang zijn in onze samenleving. De urban sportcultuur is daar een bewijs van. Jongeren werken samen in nieuwe verbanden om hun sportcultuur te uiten die anders niet bereikt zouden worden door de traditionele verenigingen.

Daarom zijn wij blij dat de sportvisie is aangenomen. Naast dat we het verenigingsleven versterken gaan we ook de andere Eindhovenaren die buiten verenigingsverband bewegen ondersteunen. Wij ondersteunen ook van harte dat de sport in zijn algemeenheid en sportverenigingen in het bijzonder nu eindelijk ook worden ingezet om de sociale basis van Eindhoven te versterken. We zijn blij dat de sporttarieven niet zijn gestegen en de ijsbaan open is gebleven. We zijn ervan overtuigd dat we nog meer nieuwe stappen kunnen zetten om de sector te verbeteren.

ZORG
Al jarenlang is de zorg een aandachtspunt voor ons land. De marktwerking in de zorg, de bureaucratie in de zorg en de grote afstand tot zorg zijn de problemen die al jarenlang spelen en waar de SP al jaren aandacht voor vraagt. De kosten rezen de pan uit en de oplossing van het rijk was om het op de gemeenten af te schuiven. Wat het rijk niet gelukt is, mogen de gemeenten nu dus oplossen. Dat zijn forse taken op het gebied van zorg, welzijn en jeugd.

Deze grote opdracht in 2015 kwam gepaard met een forse bezuiniging van het rijk. De raad heeft besloten om WIJ-Eindhoven te gebruiken om een zachte landing te creëren. Dit alles zonder concreet te weten waar we als gemeente aan toe waren, welke taken we zouden krijgen.
Bij de enorme transitie van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten vindt de SP het belangrijk dat er geen mensen tussen wal en schip vallen. De menselijke maat staat centraal en blijft voor ons centraal staan.

2015 was voor WIJ-Eindhoven een opstart-jaar. Op het eind van 2016 was WIJ-Eindhoven pas volledig in bedrijf. De brede steun van de raad en de samenleving voor de WIJ-visie heeft geleid tot een goede inzetbaarheid voor de zachte landing. De WIJ-visie is: een gezin, een plan, een generalist. Dit zorgt voor de menselijke maat, een kernwaarde van de SP. We hebben in deze turbulente tijd continuïteit van zorg weten te behouden.

Duidelijk is wel dat WIJ-Eindhoven nog steeds in ontwikkeling is. We merken dat er verloop is in het personeel en ook dat het WIJ-personeel nog voor een deel geschoold moet worden. Onder andere daardoor is het niet gelukt om van de 2e-lijns naar de 1e-lijns naar de basis te gaan.

Hier door roept de SP het college op om een onderzoek laten uitvoeren door de GGD om te controleren of het doorverwijzen van clienten naar de 2e lijn goed gegaan is.

De SP heeft meermaals haar zorgen geuit over het tempo van WIJ-Eindhoven en de taken die de gemeente aan WIJ-Eindhoven geeft. Verandering heeft tijd nodig, zeker een grote verandering als deze. Hoe bekender WIJ-Eindhoven wordt, hoe meer problemen ontdekt worden. Mensen die in het neoliberale-systeem buiten de boot vielen worden met de inzet van de menselijke maat, zoals in ons huidige beleid, wel bereikt. De drempel naar de zorg is verlaagd waardoor problemen eerder opgepakt en verholpen kunnen worden.

CONCLUSIE
De SP is heel tevreden over het feit dat het college "zuinig" is geweest op de mensen. Dat iedereen die zorg nodig heeft die ook kreeg. Helaas is het niet gelukt om tegelijkertijd de bezuinigingen van het rijk op te lossen. Daarom stemt de SP met pijn in hart in met de voor 2017 door het college voorgestelde maatregelen om de kosten omlaag te brengen en zo mogelijk de inkomsten te verhogen. De SP vindt het van wezenlijk belang dat het omlaag brengen van kosten niet alleen een zaak van de gemeente is, maar we vinden ook dat de zorgaanbieders hierin de verantwoordelijkheid moeten nemen.
De SP roept de raad op om stadsgesprekken te organiseren.Om inzicht krijgen in de ontstane situatie van uit het perspectief van de clienten en maatschappelijk organisaties.

MARKTWERKING
Woekerwinsten in de zorg blijven voor ons nog steeds onacceptabel. De marktwerking in de zorg is en blijft onderwerp van aandacht van de SP. De SP vindt dat marktwerking helemaal niet in de zorg thuishoort. Daarom blijft de SP zich inzetten om de marktwerking in de zorg te slopen.
De SP roept het college dan ook op om grondig te onderzoeken welke zorgaanbieders in Eindhoven woekerwinsten maken. Indien er sprake is van woekerwinsten bij die zorgaanbieders in Eindhoven dan zijn wij benieuwd hoe het college de gesprekken gaat voeren. Wij willen daarvan op de hoogte gehouden worden.

ZUINIG ZIJN OP DE WERELD OM ONS HEEN
De SP vindt dat we zuinig moeten zijn op de aarde en onze eigen leefomgeving. Daarom zijn we ingenomen met de klimaatverordening die is vastgesteld. Nu komt het erop aan dit ook in daden om te zetten.

De SP heeft zich indertijd sterk verzet tegen een verkeersruit om Eindhoven. Omdat we wel degelijk te maken hebben met bereikbaarheidsproblemen in de regio, zijn we blij dat alle 21 gemeenteraden in onze regio hun handtekening hebben gezet onder een Bereikbaarheidsagenda waarin ‘duurzaamheid’ het uitgangspunt is en een alternatief biedt voor goede bereikbaarheid en (!) leefbaarheid in de steden en de dorpen.

WERK EN INKOMEN
Vorige week werd uit de cijfers van het CBS bekend dat de Eindhovense economie sneller groeit dan die van de G4. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee maar helaas moeten we vaststellen dat niet iedereen hiervan meeprofiteert. Ondanks de economische groei van dit en het afgelopen jaar wil het maar niet lukken het aantal uitkeringsgerechtigden omlaag te krijgen. Dit komt deels door het verhogen van de AOW-leeftijd, verkorten van de WW, het aantal statushouders en meer kwetsbare groepen. Daarnaast zien we nog een mismatch op de arbeidsmarkt.

Wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat openstaande vacatures ingevuld worden door de mensen vanuit de Eindhovense kaartenbakken? De SP roept het college op om te kijken naar een intensivering van de samenwerking met uitzendbureaus. We moeten samenwerking zoeken met vmbo-scholen om jongeren te interesseren voor technische- en vakopleidingen.
Graag horen we van het college hoe wij meer de samenwerking kunnen gaan faciliteren tussen vmbo-scholen, Mbo-scholen en het bedrijfsleven zodat er een betere aansluiting is van school naar werk.

In de begroting van 2016 hebben we de nadruk gelegd op "uitvoering". Uitvoering van alle plannen die in de voorgaande jaren gemaakt waren. De SP is verheugd dat dit m.b.t. onderwijshuisvesting goed gelukt is. Nadat eind 2015 een overeenkomst was gesloten tussen schoolbesturen en gemeente is er het afgelopen jaar flink gebouwd. Verschillende nieuwe, soms nieuwbouw, soms ingrijpend gerenoveerde, scholen zijn ondertussen opgeleverd of openen binnenkort hun deuren.

Reactie toevoegen

U bent hier