h

Motie tegen TTIP aangenomen door Eindhovense gemeenteraad

14 oktober 2015

Motie tegen TTIP aangenomen door Eindhovense gemeenteraad

SP Eindhoven heeft heeft een motie ingediend in de Eindhovense gemeenteraad om Eindhoven TTIP-Vrij te houden. Afgelopen zaterdag er waren veel anti-TTIP demonstraties in de verschillende Europese steden. Bij ons in het land in Amsterdam waren duizenden mensen op straat actie aan het voeren tegen de handelsverdrag TTIP. Vertegenwoordigers op alle beleidsniveaus, MKB, maatschappelijke organisaties en de burgers zijn van deelname aan het debat over TTIP uitgesloten. 

De mogelijke gevolgen van het TTIP akkoord zijn zeer zorgwekkend en verstrekkend. De afkorting ‘TTIP’ staat voor ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’ en betreft een zorgwekkend handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Van een democratisch proces waarbij burgers inspraak hebben is geen sprake. De onderhandelingen worden gevoerd in achter gesloten deuren door niet gekozen ambtenaren. Een van de onderdelen van het handelsakkoord is ISDS-clausule. Hierbij wordt afgesproken dat bij geschillen deze niet meer aan een onafhankelijke rechter worden voorgelegd, maar binnen besloten deuren kan worden geargumenteerd door een arbitrage in een soort particuliere rechtspraak die het mogelijk maakt voor internationale bedrijven om regelgeving op alle overheidsniveaus -dus ook die van de Gemeente Eindhoven- ter discussie te stellen als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische schade leidt.

Hierdoor kunnen veel internationale bedrijven miljarden schade claims indienen tegen ons land. De zorgwekkende mogelijke gevolgen van TTIP strekken zich uit op het gebied van gezondheid, economie, landbouw, milieu, intellectueel eigendom, concurrentie, sociale normen en cultuur. 

Wij vinden het daarbij van groot belang dat de Europese sociale-, gezondheids-, en milieu-normen gehandhaaft blijven op het huidige niveau en dat deze normen gerespecteerd worden door Europese en buitenlandse bedrijven die in Europa actief zijn. Het kan niet zo zijn dat vrijhandelsovereenkomsten gebruikt worden als dwangmiddel om Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te ver-soepelen, of deze daardoor zelfs ter discussie te stellen.

Een juridische constructie als ISDS maakt het daarbij moeilijker voor overheden om haar diensten aan de burgers te bieden zoals zij dat willen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid. 

Het wordt ook moeilijker gemaakt om kwaliteitseisen op te nemen bij aanbestedingen, om sociale rechten te beschermen en het wordt moeilijker een eigen cultuuraanbod te handhaven.

De verplichtingen van het akkoord zouden bindend zijn voor alle overheidsniveaus en het zou dus ook Gemeente Eindhoven kunnen verplichten om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren als gevolg van de ondertekening van dit akkoord.

Hierdoor zijn er afgelopen maanden door de Nederlandse burgers meer dan 110 duizend handtekening verzameld en zelfs liefst meer dan 3 miljoen handtekeningen verzameld door hele Europa.

Het verzet van de bevolking groeit dagelijks. Hoe meer mensen iets over TTIP horen, hoe meer mensen zich zorgen maken. 

Wij als democratische gekozen raadsleden kunnen niet de andere kant op kijken. Daarom verzoeken De SP, Oudere appèl, GroenLinks, LPF en PvdA om het TTIP handelsverdrag niet te accepteren zolang het bovenstaande bezwaren niet weg neemt. Deze partijen roepen het college van Burgemeester en Wethouders op om dit standpunt van Eindhoven actief uit te dragen richting de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement;

De motie is door meerderheid gesteund. Eindhoven is vanaf nu een gemeente die TTIP actief wil bestrijden. 

Reactie toevoegen

U bent hier