h

Provinciale Staten en SP aanvaarden plan N69

16 november 2014

Provinciale Staten en SP aanvaarden plan N69

Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten (PS) het Provinciale Inpassings Plan voor de N69 aangenomen, de weg die nu vanaf de Belgische grens door de dorpskom van Valkenswaard en Aalst loopt. Daarmee is de verdere taak van PS vooral controlerend geworden. De SP heeft voor de gekozen, omstreden oplossing gestemd en licht zijn standpunt toe. Het is nu aan de direct belanghebbenden of ze naar de Raad van State gaan.

De tegenstellingen

De N69 is al decennia lang omstreden. Deze provinciale weg wikkelt autoverkeer af uit België (waaronder vrachtauto’s), maar nog meer verkeer uit Valkenswaard en Aalst zelf.

De weg veroorzaakt nogal wat leefbaarheidsproblemen in  Aalst en Valkenswaard. Dit vraagt om een oplossing. Maar die dorpen zijn omgeven door Ecologische Hoofd Structuur (EHS) of zelfs, zoals bij het Leenderbos en de beekdalen van Dommel, Keersop en Run, door Europees beschermd Natura2000 gebied. Bovendien ligt het gebied rond de Keersop op een geologische breuk met wijst-achtige grondwatereffecten.

Ook veroorzaakt de weg tegenstellingen tussen Aalst en het centrum van Valkenswaard  enerzijds en Dommelen (ook Valkenswaard) anderzijds. De leefbaarheidswinst van de een blijkt voor een groot deel het verlies van de ander.

Een terugblik

De SP heeft zich altijd sterk gemaakt voor oplossingen die de bevolking hielpen en de natuur zoveel mogelijk ontzagen. Dit in goed overleg met o.a. de BMF, de IVN-afdelingen, het Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de wijkraad Dommelen.
Dit bondgenootschap kwam zelf met het idee om het Belgische verkeer naar de A67 af te leiden over de N397 Dommelen-Eersel. En om voor het verkeer uit Aalst/Waalre en Valkenswaard zelf een nieuwe pendelweg aan te leggen over het oude spoorbaantracé van Waalre naar Eindhoven-Zuid. Die variant haalde het niet, mede door fel verzet van de Waalrese goudkust (die zelfs voor een onschuldig fietspad al naar de Raad van State stapte).

Waarmee alleen een nieuwe weg overbleef ten westen van Dommelen, evenwijdig aan de Keersop, van de N397 naar De Koningshof in Veldhoven –  de Westparallel. Toen dit zover was, zat de SP inmiddels in het College van Gedeputeerde Staten (GS) en had zich daarvoor aan deze oplossing moeten conformeren. Er was nog wel enige vrijheid in de wijze van uitvoering.

Al in het gemeenteraadsprogramma van 2006 eiste de Eindhovense SP (waaronder Valkenswaard valt) dat een eventuele nieuwe weg in dit gebied (waarvan de SP geen voorstander was) een heel eind ten westen van de Keersop moest komen te liggen. In een motie in PS in 2012 werd dat vertaald in “ongeveer 500 m”. Verder werd in die motie geohydrologisch onderzoek geeist, voldoende oversteekbaarheid en extra geluidsvoorzieningen.
De inzet van SP-Statenlid Willemieke Arts moet hier genoemd worden.

De actie culmineerde in een succesvolle manifestatie nabij de Keersop op 31 augustus 2014. Dat leidde tot druk op de eigen gemeente Valkenswaard en dat vertaalde zich op zijn beurt in een krachtiger optreden in de onderhandelingen tussen Valkenswaard, Bergeijk (op wiens grondgebied het grootste deel van de Westparallel ligt) en de provincie.

Het daaruit resulterende voorkeursalternatief kreeg zijn juridische neerslag in het Provinciaal Inpassings Plan (PIP), nodig omdat er drie gemeenten bij betrokken zijn. Hoewel de Westparallel niet de eerste keuze van de SP was (en is), heeft de SP hiermee vanwege het coalitieakkoord ingestemd. Overigens was er ook zonder de SP een meerderheid geweest.
In de PS-vergadering van 31 oktober 2014 moesten nog wel wat losse eindjes worden afgekaart.

  1. De extra stikstofdepositie door de nieuwe weg op het Natura2000 – gebied Keersopdal moest met een beheerplan worden opgevangen en daar moest de handtekening van Staatsbosbeheer onder – wat inmiddels geregeld bleek.
  2. Gaande de rit had de provincie de regels voor de grondprijs veranderd, wat met name de gemeente Bergeijk dupeerde. Inmiddels bleek daarover een akkoord gesloten te zijn.
  3. Tegenover een verbetering in Aalst van 17%  en het centrum van Valkenswaard van 27% stond een verslechtering in Dommelen – Zuid (bij de brouwerij) van 30%. Daar ontstond groot tumult. Een werkgroep met bewoners, gemeente en provincie heeft oplossingen voorgesteld, maar daarop had dd de PS-vergadering de gemeente Valkenswaard nog niet gereageerd. De SP (en andere partijen) eisten dat de gemeente en de provincie hier inhoudelijk en financieel uit moesten komen. Gedeputeerde Van Heugten zegde toe dat de provincie alles zou betalen wat een direct gevolg was van de Westparallel.

De SP-wensen versus werkelijkheid

De balans valt genuanceerd uit.

De leefbaarheidswinst voor de bevolking als geheel is voor een plan van 140 miljoen betrekkelijk, maar hangt af van een nog niet definitief vastgelegd plan in Dommelen-Zuid. De verkeersdrukte is meer verplaatst dan opgelost en in Dommelen-Zuid krijgen ze uitzicht op een hoge flyover.

De Westparallel komt ongeveer 300 meter van de Keersop af te liggen. Zonder actie was dat ongeveer 230 meter geweest. De gewonnen strook van 70 meter ten westen van de bestaande Keersopperdreef (die eerst als tracé in beeld was) wordt bij het natuurgebied getrokken. In de beplanting wordt toegewerkt naar extra demping van geluid op de westelijke rand van Dommelen.
Er komt geen ontsluiting in Dommelen-Noord, waarmee een extra aantasting van het Keersopdal bij de manège voorkomen wordt.

Door een beheerplan wordt de natuurwaarde van het Keersopdal sterk verbeterd en wordt de stikstofdepositie uit de auto-uitlaten weggewerkt.

Binnen het gebied zelf wordt ruim 50 hectare EHS gecompenseerd. Het komt goed uit dat in het coalitieakkoord veel geld opzij gezet is uit de Essentgelden voor natuurverwerving.
Er komt een extra (bovenwettelijke) gebiedsimpuls van 12 miljoen, waarmee her en der in het gebied nuttige dingen gedaan kunnen worden.

De bestaande brug over de Keersop in de N397, een lompe betonnen bak waar geen konijn met droge pootjes onder door kan, wordt vervangen door een nieuwe brug met een faunapassage. De nieuwe bruggen over de Keersop en de Run komen op palen, zodat het onderliggende natte natuurgebied nauwelijks aangetast wordt. Of men dit mooi vindt is subjectief.
De grondwaterstructuren zullen niet aangetast worden.

Hier wordt geen SP-ideaal verwezenlijkt, maar zonder strijd was het een stuk slechter geweest.

Reactie toevoegen

U bent hier