h

Vervolgvragen van B.Gerard (SP) over het winkelcentrum Woensel

8 december 2005

Vervolgvragen van B.Gerard (SP) over het winkelcentrum Woensel

Bij de kruising Genovevalaan – Winkelcentrum Woensel is op 27 oktober een mevrouw op de fiets doodgereden door een vrachtauto. De mevrouw sloeg, rijdend op de Genovevalaan, rechtsaf het parkeerterrein op en werd toen door de vrachtauto geschept.

1) Is het College bekend met dit ongeval?
2) Ziet het College een verband met de slechte lay-out van het Winkelcentrum voor fietsers en zo ja, hoe luidt dat verband?

Er is via de griffie een brief rondgestuurd (d.d. 20 okt. 2005) van de Fietsersbond, afd. Eindhoven, over de voorgeschiedenis van de totstandkoming van het plan voor het Winkelcentrum Woensel. De brief bevat een aantal opmerkelijke passages.
Zo schrijft de Fietsersbond, dat er “vroeg in het proces van herinrichting van het Winkelcentrum een klankbordgroep is ingesteld. Hierin was ook de Fietsersbond vertegenwoordigd. Het contact met de klankbordgroep is echter voortijdig en eenzijdig beëindigd door de gemeente”.
3) Is dat zo en zo ja, waarom?

De Fietsersbond schrijft verder dat “wij hierdoor niet de gelegenheid gehad hebben om kennis te nemen van en mee te denken over belangrijke veranderingen in het ontwerp die later in het proces plaatsvonden. Aangezien deze veranderingen o.i. een negatieve invloed gehad hebben op de situatie voor fietsers, betreuren wij deze gang van zaken zeer. … Bij de herinrichting van het Winkelcentrum Woensel is niet beleidsmatig nagestreefd het centrum en de omgeving voor fietsers aantrekkelijk te maken. T.o.v. de oude situatie, en de oorspronkelijke plannen, is de inrichting duidelijk slechter geworden voor fietsers, zowel w.b. de verkeerssituatie rond het winkelcentrum, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de winkels, als de fietsparkeervoorzieningen. ….Het aanvankelijke ontwerp voorzag in rotondes op de Rooseveltlaan en de Genovevalaan. Zowel voor fietsers die het winkelcentrum willen passeren als voor fietsers die het willen bezoeken, was dit een goede oplossing. In het uitgevoerde latere ontwerp zijn de rotondes verplaatst naar de parkeerplaatsen, en is de aansluiting van het winkelcentrum geregeld via verkeerslichten.
4) Herkent het College zich in deze geschiedschrijving? Zo ja, waarom is er voor deze gang van zaken gekozen? Zo nee, wat is er dan fout aan dit verhaal?
5) Zou de doodgereden mevrouw nog geleefd hebben als de aanvankelijk bedoelde lay-out gerealiseerd was?

De Fietsersbond beschrijft verder dat de verkeerslichtoplossing op de Genovevalaan en de Rooseveltlaan ongunstig is, en stelt voor “om deze verkeerslichten fietsvriendelijk af te stemmen, minimaal conform de CROW-richtlijnen “Tekenen voor de fiets” – gemeentebeleid sinds 1994.”
6) Hoe staat het College tegenover de aanbeveling van de Fietsersbond?

Onder de subtitel “Bereikbaarheid en toegankelijkheid” beschrijft de Fietsersbond nog een aantal gebreken. Puntsgewijs:
a) Er is geen directe toegangsroute vanaf de Montgomerylaan
b) Er is geen verbinding tussen het Oostelijke en het Westelijke parkeerterrein
c) Op de grote parkeerterreinen is aan weerszijden geen adequate noord-zuid verbinding voor fietsen (inmiddels erkend)
d) Voor deze Noord-Zuidverbindingen doet de Fietsersbond aanbevelingen, namelijk alsnog gecombineerde loop-fietsroutes conform CROW-richtlijnen.
e) Maak het fietspad langs de noordzijde van de Churchilllaan tweezijdig van de Montgomerylaan tot Albert Heijn
f) Gedoog fietsers op de centrale Oost-West verbinding op gastbasis
g) Voer een aantal met name genoemde mogelijkheden uit om het fietsparkeren te verbeteren
7) Kan het College een oordeel geven over elk van deze voorstellen?

De SP heeft gepleit voor een herinrichting met bescheiden middelen van de stoep, het fietspad en het parkeerterrein onmiddellijk ten Noorden van AH.
a) Stel een parkeerverbod voor fietsen en brommers in op de stoep, grenzend aan AH.
b) Zet aan de andere kant van het fietspad onbetaald-parkeer-rekken, en handhaaf de betaalde parkeerplaats bij AH.
c) Schot deze fietsparkeerstrook met een laag hekje af van het grote parkeerterrein. Zorg er met name voor, dat er geen verkeer mogelijk is van het expeditie-parkeerterrein Oostelijk van AH naar het grote parkeerterrein Noordelijk van AH. Dit haalt de kruisende autobewegingen over het fietspad eruit en stelt AH in staat om ongehinderd zijn expeditie - parkeerterrein te gebruiken.
Van deze aanbevelingen hebben wij niet meer wat terug gehoord.
8) Wat gebeurt hier mee?

Tenslotte:
9) Is de wethouder bereid om de toekomst van de herinrichting van het Winkelcentrum Woensel in de commissie te bespreken?

B.Gerard (SP)

U bent hier