h

Algemene ledenvergadering SP Eindhoven 28- 11- 2005

8 december 2005

Algemene ledenvergadering SP Eindhoven 28- 11- 2005

Om 19.30 uur is de ruimte aan de Poeijerssrtaat bijna te krap voor de grote belangstelling.
Voorzitter Marijke Kamphorst start met verslag te doen over de activiteiten van de werkgroepen.
Zij meldt dat de SP-fractie een goede reputatie heeft opgebouwd waarbij regelmatig de politieke agenda bepaald wordt door de partij. Steeds meer moties en amendementen halen het. Ook een succes geboekt m.b.t. het minimabeleid: 1 miljoen euro extra.

Het jaarplan 2005 met kwalitatieve en kwantitatieve doelen is merendeels gehaald. Het verslag wordt aangenomen. In verband met de verkiezingen in 2006 loopt het plan van 2005 door tot aan de verkiezingen en wordt pas daarna, afhankelijk van de uitslag, een plan voor 2006 opgesteld. Er zal dan opnieuw een Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven.
De penningmeester brengt financieel verslag uit met toelichting. De kascommissie constateert dat 2005 het eerste jaar is dat de financiën geheel op orde zijn. De penningmeester zet zijn taak voort.
Vervolgens staat de verkiezing van het nieuw afdelingsbestuur op de agenda. Mark Beks stelt zich daarbij niet herkiesbaar en wordt voor zijn werk voor het bestuur bedankt. De kandidaten stellen zich voor en er wordt tot stemming over gegaan. Na tellen van de stemmen blijkt dat alle kandidaten ruim gekozen zijn en daarmee toetreden tot het bestuur.
Tot verbazing van haarzelf, krijgt Teuni van de Wal, vanwege haar grote en jarenlange verdiensten voor de partij, dit jaar de Zilveren Tomaat opgespeld. Lezers van het inlegvel hadden haar genomineerd en het D.B. en algemeen bestuur waren het eens met deze keuze.

Na de pauze geeft Bernard Gerard een toelichting op het SP- verkiezingsprogramma.
Na kleine wijzigingen staat het nu voor inhoudelijke vaststelling.
(het valt te lezen op onze site).
De verkiezingscampagne valt onder te verdelen in drie zaken: programma, strategie en lijst/lijsttrekker.

M.b.t. programma:
Het is de politieke taak om te komen tot 8 à 10 items waarmee de SP zich kan onderscheiden bij het ‘grote publiek’.
Thema’s die in aanmerking komen, volgens Bernard en aanwezigen, zijn:
Nieuwbouw en integrale wijkvernieuwing; economische politiek; Wet Maatschappelijke Ondersteuning; VTA- beleid; marktwerking in de woningbouw; Openbaar Vervoer; wegenonderhoud; fietspaden; parkeerbeleid; cultuurbeleid; luchtkwaliteit; bestrijding jeugdwerkeloosheid; verkoop NRE en sociale werkvoorziening. Bernard zoekt naar goede leuzen waarmee verkiezingsitems uit het programma onder de aandacht gebracht kunnen worden.

M.b.t. strategie en organisatie:
Om meer leden en stemmen te winnen moet elk middel worden ingezet. Een links meerderheidscollege zit er misschien wel in na de verkiezingen maar is afhankelijk wat de SP kan en wat de PvdA wil.
Bernard waarschuwt in dit verband voor te groot optimisme omdat de PvdA verdeeld is: een deel wil linksaf, een ander deel rechtsaf. De SP in Eindhoven wacht de ontwikkelingen af en bereidt zich op elk denkbaar scenario voor. Maar Bernard maakt zich daarover niet al te druk.
M.b.t. lijst/ lijsttrekker:
Het V(erkiezings)team bestaat nu uit 9 personen maar er is plaats voor meer. Aan alle SP- leden zal een oproep gedaan worden een bijdrage te leveren. Mensen met auto’s, die beschikbaar zijn voor de plak- en hangcampagne, zijn zeer welkom en kunnen zich melden bij Willemieke Arts (willemiekearts@tomaatnet.nl).

M.b.t. de lijst:
Uitleg van Marijke Kamphorst over de totstandkoming van de lijst: mensen die op de lijst staan zijn zorgvuldig geselecteerd op: actief binnen de SP, belangstelling voor politiek inhoudelijk en gevraagd om toestemming op de lijst te staan. Soms staat iemand erop om deel te kunnen nemen aan een bepaalde commissie, bijv. stadsdeel of Sociale Pijler.
Er is voor gekozen om Bernard Gerard, als meest ervaren raadslid, opnieuw lijsttrekker te maken.
De SP staat op het standpunt dat iemand die in de stadsdeelcommissie wil, bij voorkeur in het betreffende stadsdeel woont.
De SP benadert geen bekende Eindhovenaren alleen maar om zieltjes te winnen.
Vervolgens stellen de aanwezige kandidaten zich voor.
Na tellen van de stemmen zijn alle kandidaten akkoord bevonden.
De aanwezigen geven het bestuur het mandaat om wijzigingen aan te brengen in geval van verhuizing, ziekte of overlijden.

U bent hier