h

SP succesvol bij begrotingsbehandeling

23 november 2005

SP succesvol bij begrotingsbehandeling

De SP is bij de afgelopen begrotingsbehandeling behoorlijk succesvol geweest. Dat vonden de SP-raadsleden zelf, maar dat vonden ook anderen. Van de zeven begrotingsmoties of amendementen, die de SP ingediend had, zijn er vijf aanvaard. Daarnaast is ook de actuele motie over buslijn 5 aanvaard (die apart bericht).

Het uitgeven van de NRE-opbrengst
De begrotingsbespreking stond sterk in het teken van de opbrengst van de NRE-verkoop. Te sterk zelfs, want daardoor dachten de meeste partijen niet aan andere mogelijkheden om nieuwe uitgaven te dekken. Dat bleek uiteindelijk van groot belang, want het College bleek uiterst onwillig om de NRE-gelden anders te besteden dan volgens de eigen opzet. De enige concessie, die het College hier uiteindelijk gedaan heeft, is om alleen voor het jaar 2006 NRE-geld te bestemmen. De bestemming van uitgaven in de jaren 2007 t/m 2010 wordt overgelaten aan het nieuwe College na de verkiezingen.
Overigens had de SP een dubbel gevoel bij het uitgeven van NRE-gelden. De SP heeft al herhaaldelijk betoogd dat zij tegen de verkoop van de NRE was en is. De grote meerderheid van de partijen echter denkt daar anders over en dan moet je wel mee. In elk geval wil de SP niet gaan Sinterklazen en wil de SP de NRE-gelden productief uitgeven.
Vandaar dat de SP bij motie voorgesteld heeft het dreigende tekort op de onderwijshuis-vesting te verkleinen door er vier jaar lang een miljoen extra voor uit te geven, te betalen uit de NRE-gelden. Een raadsmeerderheid wilde daar, in navolging van het College, niet aan.

SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk
De belangrijkste begrotings-overwinning van de SP betreft het minimabeleid. Door toedoen van een dekking, waar de SP aan gedacht had (en de rest niet) kan het armoedebeleid vier jaar lang met een miljoen per jaar worden uitgebreid (zie nieuwsbericht SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk).

Geld maken met geld
Daarnaast is er unaniem een motie van Groen Links en SP aangenomen om te kijken of het rendabel is om de lampen in de straatlantaarns vervroegd te vervangen (er is nieuwe, veel energiezuiniger, verlichtingstechniek). Dan kan de CO2-emissie omlaag en besparen we structureel geld.
Ook is een motie aangenomen waarin de SP het College vraagt om te onderzoeken, of (en zo ja onder welke voorwaarden) het zin heeft om met incidenteel geld een deel van de huurlast van het Muziekcentrum af te kopen bij de eigenaar, de ING-bank. Door het subsidiebedrag aan het Muziekcentrum met dit bedrag (of bijna dit bedrag) te verlagen wordt een structurele besparing op de gemeentebegroting bereikt.

Monumentenbeleid
Er is unaniem een SP-motie aangenomen, waarin het College uitgenodigd wordt te kijken of het mogelijk is om tot een sobere, maar structurele financiering van het Eindhovense monumentenbeleid te komen.

Cultuur: versterking positie instellingen en kleinschalige productie
In gewijzigde vorm is een SP-idee door College en raad overgenomen om een bepaalde financiële techniek te onderzoeken om de culturele sector wat te versterken. De SP stelde voor om een nader te bepalen bedrag te gebruiken om bij die culturele instellingen, die dat wensen, een bedrijfsreserve aan te brengen. Een gangbare rente over die bedrijfsreserve wordt in mindering gebracht op de subsidie aan de instelling, en het zo bespaarde bedrag wordt ingezet voor wat in vakjargon de “Laboratoriumfunctie Kunst en Cultuur” heet. Het gaat om kleine artistieke bedrijfjes, losse kunstenaars enz die in deze stad een dwars en origineel cultureel klimaat in stand houden. Het jaarlijks budget zou bijv. gebruikt kunnen worden voor goedkope bedrijfsruimte.
De SP dacht ongeveer een miljoen nodig te hebben. Dat zou in een jaarlijks budget voor de laboratoriumfunctie uitmonden van ca 35000 Euro. De SP vond (en vindt) het verantwoord om dit miljoen uit de NRE-gelden te halen, omdat er aan dit budget in wezen een economisch aspect zit vanwege de grote aandacht voor design in deze stad. De principiële discussie, of men cultureel geld mocht uitgeven uit economische budgetten, kwam echter niet van de grond omdat het College niet aan deze financieringsbron wilde.
Uiteindelijk is de bepaling van de hoogte en de dekking van het te reserveren bedrag naar de Voorjaarsnota doorgeschoven. Eerst gaat de wethouder met de culturele instellingen praten wat ze van dit idee vinden.

Arbeidspool met kleinst mogelijke meerderheid afgestemd – herkansing volgt
De SP leed de krapst mogelijke nederlaag (21 tegen 23) in de stemming over de arbeidspool ten behoeve van de culturele en maatschappelijke instellingen. De inhoud van dit voorstel staat elders op deze site beschreven, en het laatste nieuws erover ook. Er komt echter nog een gelegenheid tot een herkansing.

SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk
SP stelt regulier betaalde arbeidspool voor
Gemeenteraad wijst met kleinst mogelijke meerderheid arbeidspool-idee SP af

U bent hier