h

Sociaal Investeren

INLEIDING

Voor de SP staan bij al haar handelen drie kernwaarden centraal:  menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Alles wat die kernwaarden bevordert, steunen we, alles wat daar tegenin gaat, bestrijden we. Dit is de meetlat voor al ons politiek handelen.

De landelijke overheid trekt zich meer terug en spreekt de individuele burger vaker aan op zijn eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Het gevolg is een overheid die de burger veel vraagt en weinig geeft.

De overheden die het dichtst bij de burger staan: de gemeenten, krijgen meer verantwoordelijkheden en daarmee ook meer taken, helaas met onvoldoende geld.  Voorbeelden hiervan zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, delen van de AWBZ en de jeugdzorg.

De SP kan niet alle problemen van Den Haag oplossen, maar zoekt wel continu hoe de lasten eerlijk verdeeld kunnen worden, hoe op het gebied van zorg Eindhoven nog een fatsoenlijk beleid kan voeren. We maken ons er sterk voor dat Eindhoven zich kritisch blijft opstellen naar beleid wat landelijk over de schutting gegooid wordt. Maar de SP zoekt ook naar mogelijkheden om de burgers zelf meer het stuur in handen te geven. Dit kan door meer inspraak en betrokkenheid bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.

Voor de SP staat de menselijke maat centraal. Juist in tijden van crisis is het belangrijk te investeren in mensen. De diversiteit van Eindhoven biedt hiervoor kansen.

Volgens de SP ligt een grote kans in de buurten en wijken. Op buurt- en wijkniveau zijn zaken die verkeerd lopen veel eerder te signaleren. Mensen kennen elkaar. De SP blijft zich daarom inzetten voor het behoud van buurtcentra.

Solidariteit tussen inwoners van de stad is voor de SP vanzelfsprekend.

In tijden van crisis blijft het belangrijk te investeren in de stad. Wel moeten hierbij keuzes gemaakt worden. Wij kiezen eerst voor een sociale stad en direct daarna voor investeringen in de economie van Eindhoven. Eindhoven (en Brainport) is de tweede economische motor van Nederland en daarom erg belangrijk. Investeren in tijden van crisis zorgt ervoor dat de economie weer gaat draaien.

De afgelopen periode

De afgelopen periode was de SP onderdeel van de oppositie. Door de zittende coalitie is er de afgelopen jaren steeds meer ingezet op eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en participatie. Dit laat zich maar al te vaak vertalen naar ‘op eigen kosten.’ De SP vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling, omdat dit per definitie betekent dat er mensen buiten de boot gaan vallen. Daarbij vindt de SP dat de burgers onvoldoende zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid op het sociale en zorggebied.

U bent hier